oferta
Nasze usługi
Schronisko powstało z myślą o stworzeniu najtańszej oferty noclegowej, przede wszystkim dla zorganizowanych grup szkolnych i akademickich i taką też pełni funkcję.

 

Nasze usługi polecamy również osobom dorosłym i rodzinom odwiedzającym nasz region i szukającym niedrogiego noclegu. Ofertę kierujemy także do firm wysyłających pracowników w delegacje.

Od najbliższego lotniska (Ławica Poznań) dzieli nas ok 80 km. Dworce PKS i PKP znajdują się w odległości około 1 km.

Standard placówki, to zgodnie z normami SSM kategoria II.

Schronisko jest czynne przez cały rok. Turystów przyjmujemy w godzinach od 17.00 do 22.00. Zameldowanie w innych godzinach jest również możliwe po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Posiadamy 53 miejsca noclegowe, wyremontowane łazienki z natryskami i ubikacje dla kobiet i mężczyzn, świetlicę z telewizorem i stołem do gry oraz kuchnię/jadalnię udostępnianą gościom.

 

​NOWOŚĆ! - goście schroniska mają dostęp do bezprzewodowego internetu WiFi!

 

Płatności
Za nocleg należy dokonywać płatności przelewem na numer konta bankowego schroniska:

30 1090 1317 0000 0001 0994 4851

W momencie meldowania należy okazać się wydrukiem potwierdzającym dokonanie płatności. 


Cennik usług

Projekt cennika w sprawie opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Gontyniec” Chodzieży. Podane w tabeli ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć stawkę VAT 8%.

ZARZĄDZENIE NR 132/2016
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Gontyniec”.
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1872) oraz na podstawie art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz.1454) zarządzam, co następuje:


§ 1.  Ustala się opłaty netto za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Gontyniec” w Chodzieży według poniższej tabeli:

Cennik usług
lp   Okres obowiązywania Wyszczególnienie Cena  za usługę netto Uwagi
1

01. 05.-30.09.

Dzieci od lat 4 , młodzież szkolna i akademicka do lat 26, opiekunowie grup zorganizowanych, nauczyciele (także emeryci)

20 zł (doba hotelowa)

Ważna legitymacja

2 01. 05.-30.09.

Pozostałe osoby korzystające ze Schroniska

24 zł (doba hotelowa)

brak uwag
3

01.10- 30.04.  

Dzieci od lat 4 , młodzież szkolna i akademicka do lat 26, opiekunowie grup zorganizowanych, nauczyciele (także emeryci)

24 zł (doba hotelowa)

Ważna legitymacja

4 01.10- 30.04 Pozostałe osoby korzystające ze Schroniska

28 zł (doba hotelowa)

brak uwag
5

01.01-31.12.

Wynajem świetlicy w Schronisku

35 zł za godzinę

brak uwag
6 cały rok Każda osoba korzystająca z noclegu w Schronisku obowiązana jest wypożyczyć komplet pościeli dokonując jednorazowo opłaty w kwocie 10 zł netto. 10 zł netto - opłata jednorazowa brak uwag

 

§ 2.  Doba hotelowa obowiązuje w godzinach od 14:00 do 11:00 dnia następnego.
§ 3.  Dzieci do lat trzech korzystają z usług Schroniska bezpłatnie.
§ 4. Członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz posiadacze międzynarodowej legitymacji Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych korzystają ze zniżek w wysokości 25 % po okazaniu ważnego dokumentu.
§ 5. Grupy zorganizowane oraz osoby przebywające w Schronisku dłużej niż 7 dni korzystają ze zniżek w wysokości 25 % dokonując opłaty z góry za cały pobyt.
§ 6. Zniżek nie sumuje się.
§ 7. Każda osoba korzystająca z noclegu w Schronisku obowiązana jest wypożyczyć komplet pościeli dokonując jednorazowo opłaty w kwocie 10 zł netto.
§ 8. Traci moc Zarządzenie Nr 78/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Gontyniec”.
§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Gontyniec” w Chodzieży.
§ 10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Gontyniec w Chodzieży

1. Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych. Z noclegu w schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.

2. Grupy zorganizowane – złożone z co najmniej 5 osób, dokonują rezerwacji miejsc noclegowych z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem pisemnie, przesyłając zamówienie faxem, drogą internetową lub listownie, załączając znaczek pocztowy na odpowiedź. W zamówieniu podają nazwisko i imię kierownika zespołu, numer pesel, numer i serię dowodu osobistego oraz jego adres. Do tego liczbę i płeć uczestników, nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, czas pobytu oraz dzień i godzinę przybycia. Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia w ciągu 10 dni kierownik zespołu przesyła zadatek w wysokości 25% całkowitego kosztu pobytu na konto schroniska w terminie 10 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty zadatku. Zwrot zadatku może nastąpić po anulowaniu zamówienia najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem przybycia oraz potrąceniu kosztów organizacyjnych. Zwrot zaliczki po anulowaniu zamówienia w terminie krótszym niż 2 tygodnie od planowanego przybycia może nastąpić tylko z ważnych i udokumentowanych przyczyn uznanych przez Dyrektora schroniska, po potraceniu poniesionych już przez Schronisko kosztów. W razie sporu sprawę zwrotu zadatku rozstrzyga właściwy organ prowadzący Schronisko. W przypadku nie dotrzymania terminu wpłaty zadatku, Dyrektor schroniska może zamówienie anulować. Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń z tym, że pierwszeństwo mają zespoły młodzieży szkolnej i studenckiej.

3. Turyści indywidualni w grupach poniżej 5 osób mogą dokonać rezerwacji telefonicznie lub są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w Schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla osób mających wcześniejszą rezerwację w tym młodzież szkolna i studencka, a następnie inne osoby.

4. Zespoły wycieczkowe i pojedynczy turyści, w miarę możliwości, mogą być przyjmowani do Schroniska, za ustaloną opłatą także na pobyty dzienne w ramach wynajęcia pomieszczenia świetlicy zgodnie z cennikiem opłat.

5.Doba w Schronisku trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00. Przyjmowanie osób do Schroniska odbywa się w godzinach od 17:00 do 20:00. Wszystkich przebywających w Schronisku obowiązują przepisy meldunkowe. Opłaty za noclegi są pobierane w dniu przybycia, wg aktualnego cennika znajdującego się w recepcji schroniska lub wymagane jest potwierdzenie wykonanego wcześniej przelewu.

6. Ze Schroniska można korzystać nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba, że są wolne miejsca i Dyrektor schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.

7. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pomieszczeniach, wskazanych przez pracownika Schroniska.

8. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie zobowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym przypadku grupa może nie być przyjęta do Schroniska.

9.Każda osoba korzystająca z noclegu w Schronisku obowiązana jest wypożyczyć komplet pościeli dokonując jednorazowo opłaty w kwocie 10 zł netto.

10. Nocujący powinni przygotować łóżka do snu przed godz. 21.00 tak, aby można było sprawdzić, czy wszyscy mają bieliznę pościelową lub śpiwór. Bez bielizny pościelowej nie można korzystać z noclegu.

11. Od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje w Schronisku cisza nocna. Turyści, którzy przychodzą późno lub bardzo rano wychodzą ze Schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą Dyrektora schroniska.

12. Korzystający ze Schroniska powinni przed opuszczeniem Schroniska w danym dniu, zasłać łóżka, zdjąć pościel i zdać ją do recepcji ,posprzątać pomieszczenie sypialniane oraz wynieść śmieci.

13. Wizyty można przyjmować tylko do godziny 22 w świetlicy Schroniska.

14. W godzinach od 10: 00 do 16:00 z pomieszczeń sypialnych korzystają wyłącznie osoby, które wcześniej uregulowały opłatę za pobyt dzienny. Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko podczas niepogody i to w schroniskach które nie posiadają świetlicy ani jadalni.

15. Przygotowanie posiłków może się odbywać jedynie w kuchni samoobsługowej lub miejscu wyznaczonym przez Dyrektora schroniska. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię dokładnie po sobie posprzątać.

16. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność Schroniska należy zgłaszać pracownikom Schroniska. Wysokość odszkodowania oraz rodzaj szkody określa Dyrektor schroniska.

17. Używanie czajników, grzałek i innych urządzeń elektrycznych oraz otwartego ognia w Schronisku jest zabronione, jak również przemieszczanie lub przesuwanie sprzętu w sypialniach.

18. W Schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie. Picie alkoholu i używanie narkotyków oraz uprawianie gier hazardowych jest zabronione. Na terenie całego schroniska obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

19. Zwierząt do budynku wnosić nie wolno, chyba, że Dyrektor wyrazi na to zgodę.

20. Przy każdorazowym opuszczeniu budynku, należy kluczyć pokoje. Klucz do drzwi pokoju zostaje powierzony osobie zameldowanej w Schronisku i która ma opłacony pobyt. Odpowiada ona za nie, w przypadku zagubienia ponosi odpowiedzialność za ich zagubienie oraz ponosi koszt dorobienia nowego kompletu kluczy. Po zakończonym pobycie w Schronisku każdorazowo klucze od pokoju należy zdać u pracownika Schroniska.

21. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione w pokoju oraz samochody pozostawione przy budynku schroniska.

22. Pracownik Schroniska, ze względu na bezpieczeństwo ma prawo odmówić otwarcia obiektu w godzinach 23:00 - 6:00

23. W razie przekroczenia regulaminu Schroniska lub nieodpowiedniego zachowania, Dyrektor schroniska jest uprawniony do zatrzymania winnemu legitymacji bądź innego dokumentu i usunięcia go ze Schroniska bez zwrotu kosztów, a ponadto zawiadamia o tym właściwą jednostkę organizacyjną szkołę, uczelnię, rodziców, prawnych opiekunów lub policję.

24. Korzystający ze Schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń i zażaleń schroniska lub w ważnych wypadkach kierować je do właściwego organu prowadzącego Schronisko.

25. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w Schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze Schroniska są obowiązani stosować się do wskazań Dyrektora schroniska.